شعر حسینی عربی و فارسی غزل عکس بحث وگفتوگو

ارحم ارحم:

ابیقضه لو نایم حبیبی ، طیفک امعاشر خیالی

اشما ردت انساک یشگر، ذکرک ایدور اعله بالی

رخّصت عمری  اعله مودک ،و اشتریتک سعر غالی

حقرت نفسی و هویتک و ساهرت سود اللیالی

صم رمل لمّیت بیدی و رجع منک چفّی خالی

انت اغله الناس عندی و ابد غیرک ما حلا لی

اتسلّحت و اگصدت حبک لو اموتن ما ابالی

انه ما غیّرنی بُعدک،شنهو تبعد،شنو اگبالی

و ابد ما ریدن یغیّر شرجی اطباعک شمالی

ثابت ابحبک حبیبی و بقه ثابت کل جبالی

بس بقیت چلمه ارد اگلک،اهیه اول و اهیه تالی

ارحم ارحم حته لو من صخر گلبک ،خل یرج مره اعله حالی

******

ای یا گلبی:

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت و شمّت عطر الورگه

******

صارت نایل غناه گلبی

و صارت شمعه و ضوّت دربی

و صارت خمره ابکاسی و شربی

ای یا گلبی ، ای یا گلبی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمّت خد الورگه

******

صارت مرهم یشفی اجروحی

و صارت همی و ظیمی و نوحی

و صارت ورگه و سکنت دوحی

ای یا روحی، ای یا روحی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

صارت تعبیر احلامی

و صارت ذکری ابکل ایامی

و صارت یقضی و بین احلامی

ای یحلامی ای یحلامی

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت شمت عطر الورگه

*****

صارت قلمی حبر اشعاری

و صارت همی و جرحی و ناری

و صارت صدره اتبوح اسراری

ای یا ناری ای یا ناری

******

دمعه و تتمرجح برموشی

طاحت باست خد الورگه

******

رسمت صوره اتمثّل حبی

و صارت اول جرح ابگلبی

بس ما راوت ظیمی و شعبی

ای یا گلبی ای یا گلبی

******

سگیتک مای:

سگیتک مای من عینی****گلت بلکه الدمع یرویک

و طعمتک من لحم زندی****وگلت هلبت یغزّر بیک

و رسمیتک عله اوراق الشجر**** و احمد بیک

و اکتبلک غزل عشاگ****لنجوم السمه ایودیک

و غازلتک مثل جاهل****و من تنام الولی اعلیک

و غادرت ابحیاتی و طوعیت الروح****و حضرت ابکل وجودی و ابشوگ افدیک

و علت اعله النفس مرات****و عملت اشماردت یرضیک

و اموتن من تروح ابعید****و افزّن من یمر طاریک

تالیهه اترکتنی و رحت عنی ابعید****یمن مثلی الوکت یبلیک

و لا چنّک حبیب الروح**** و لا ذاک التعب یعنیک

چا هاذی جزات الطیب****و الیوفیک

ما یکفیک

کل هاذه العملته اویای

ما یکفیک

بایعنی و شریتک سمر ما ینقاس****عجیبه اتبع من شاریک

اخاف ادعی علیک و حوبتی اتضرّک****و ادعلیک و اگولن ربک ایخلیک

و انسّی العین رسمک گلت بلکی انساک****لو طبّگ جفنهه انوب تحلم بیک

و من شفت التعب ویاک ما غزّر**** ردت من الگلب امحیک

و لگیتک بالگلب منحوت **** و حاولت اشکثر بس ما گدرت اجزیک

******

صفنه:

صفنه ابسلام الشمس تاخذنی حد الصین

و اذکر مضایف هلی و اذکر هلی الطیبین

من چان لیل الشته یجمعنه موگد طین

ما نشعر احنه ابّرد و ابحب امس دافین

و الیوم حبنه ثلج و اهل الهوا المعسمین

******

 الحقیقه

اطلعت کلک دغش و اعرفتک  اشبیک

و کشفتهه الحقیقه امرور الایام

و چنت بالع النخله ابشوکهه اویاک

و الک چم دگه خایب بالگلب ضام

و چنت غالی و لا فد یوم رخصیت

تالیهه ابرخیص ابسوگک انسام

اعرفت ساسک رمل و ادریتک اتمیل

لچن گلت الیحب متغیره الاوهام

و طلع گلبک فحم بس ابیض اثیاب

کشفیت الحقیقه و اشفتک اصخام

******

و ایضا:

انه کربه و اوّگعیت من نخله و خذانی المد

و یزتنی ابکیفه للردمات حدرّنی و بعد مارد

و لگانی البیّه یشتعل نار یخاف امن الوکت یبرد

و جابلنی و یچمّل حطب فوگ اچلای اشما راد الجمر یخمد

و لک بسّک دطفّی النار یل شایل حقد اسود

ما ضلت بگایه و صرت صم ارماد ازود

مومن البرد بردان چه حبک ثلج تبرد

******

عنی ابعد یقاسی :

عنی ابعد یقاسی و روح و انسه البینک و بینی

و ضل ابراحتک مرتاح  و انه ابظیمی خلینی

و خلّلک ملتهی اویه الغیر شعری یضل یسلینی

و خل الظیم یفرشنی و خل الفرگه تطوینی

و لوهی الفرگه تحرگنی الدمع ینزل یطفینی

و اذا شح البصر بیه ماریدک تدلینی

و اذا گص البرد بیه ما ریدک تقطینی

نار البیه مسعورا تحرگنی و تدفینی

کل هذا الجره قسمه وین المفر یا عینی

طالع و انطبع اسود و امبیّن عله اجبینی

******

امنین اجیت:

چان گلبی ارماده طافی امنین اجیت انفخت جمره و ولّعیته

و الچمت بیه الجروح و من جدید اجروح جدد و سریته

الله لا ینطیک خایب انه های اسنین برماد الجگایر دثّریته

و اشکثر لمته و گلتله الما یحبک لا تحبه و عله المامش صبریته

و امنّت مده و گلت یمکن نساهم و العشگ خلصت قضیته

ما دریت انوب نظره اترجّع الماضی النسیته

و من بعد کل هالسنین احساب امس من فارگیته

******

لا تدور عل غلط:

اعتذر اباول کلامی و اطلب الغفران منک لو خطیت

حتی باچر اوگف ابوجهک و اگلک خویه انه اتعذریت

لا تدوّر عل غلط بحروف شعری اشما حچیت

و انتبه شنهو الاگوله و شنهو عانیت ابزمانی و مادریت

امنین اسولفلک یغالی اتحریّت

خاف اشک ایراب شعری و اتگول عنی اتسودنیت

انه صار اسنین دافن خنجر ابین الضلوع و ما شکیت

انه عشت العمر کله امدثر ابیاییم صبری و هم اظن حگی لون ادثّریت

انه بالسان الشماته اتجرّحیت

انه باسوف الخیانه اتطبّریت

انه باحبال الملامه اتچتفیت

انه دولاب الوکت فرنی ابعکس و تدوهنیت

انه میت

انه بس ارسوم امشی اعله الارض یلمادریت

انه چم مره اعثرت بدروب حسباتی و چبیت

انه چم مره ابسهام الحظ خطیت

انه مرتنی المئاسی و لا خذیت و لانطیت

انه یا انه اعله بختی ابزید و اعبید اجنته و امنیت

******

ردا علی اغینیه یاس خضر:

مرینه دیرة حمد****یمظفر النواب

وین المضایف ذکن****المشرّعه الابواب

او وین الدلال الذهب****قاطیهه من اتراب

و دورنه مامش بعد****حدر السنابل گطعه

******

ضیّعنه دیرة حمد ****و احنه ابقطار اللیل

و اسمعنه نوح و بچی****و الآه و الیا ویل

یا ریل صیح ابقهر****صیحت عتب یا ریل

جار الزمن یا حمد **** و من عدنه رک الحیل

دورنه ما مش بعد ****حدر السنابل گطه

******

الابوذية

مجانین الهوی  خمسه و نـاسات****او هم  لیلای عــافتنی  و ناسات

 

یگولون البعض  بلحب  وناسات****و انا من الضیم صار اجنون بیه

+ نوشته شده در  یازدهم مرداد ۱۳۸۹ساعت ۲:۴۸ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 

***********

يا شبي چشم مرا باچشم خود مسروركن

جان مولا يا نگاهت را زچشمم دوركن

خود نمي داني كه چشمانت چه غوغا مي كند

يا ببند آن چشم را يا چشم ما را كوركن

داغي خورشيد در لبهاي تو گم گشته است

درد لبهاي مرا دارو بده ممهور كن

از لبان بوسه خواهت كاش چينم غنچه اي

تا بچينم چشم مستت را كمي مخموركن 

سينه اي داري كه در آن كوه يخ جا كرده است

يا بكش مارا ويا آن سينه را مستوركن

آذراي آتش نشان اشتياق عشق من

يا بسوزان عشق را يا وصل را مقدوركن

روي لبهايت فقط حس پر پروانه هاست

شمع سردم را بسوزان ماتمم را سوركن

در ميان جنگل مويت پريشان خفته ام

يا وصالي ده مرا يا هيكلم در گوركن

+ نوشته شده در  سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت ۹:۲۰ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
قال الاما الصادق علیه السلام:

من قال فینا بیت من الشعر فقد بنا الله له بیت فی الجنه.

وانا بدوری اعزی اولاد مدینتی المحمرا (خرمشهر) و عبادان (آبادان) العزیزه بفقدان اسود الشعر و الادب الشعبی و خدام اهل البیت و الطهارا الا و هما الذین انعرفو بخدام العباس (ع).

 الاستاد سید ناظم الهاشمی (ابو سجاد) الذی ثبت ولائهو و اوسمع صوته الی العالم العربی و الاسلامی بقصیده (کاس و ناس) قصائد خالده اخری.

و الاستاد طاهر السلامی (ابو حنین) الذی خدم بیت العدنانی طوال حیاته الشعریه و الذی انعرف فی جمیع انحا خوزستان الباسله هو الذی هز العراق و دول الخلیج بقصائده الرنانه الذی تدهش من سمعها .

انشالله تعالی الله یغفر لهم ذنوبهم ببرکت صلوات علی محمد و ال بیته الکرام . 

انا لله و انا الیه راجعون

 

+ نوشته شده در  بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۷ساعت ۲۰:۱۰ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 

في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)

نفوس اهل الضغاين من فتاها

وفــتوات الملاحـــم مــن فتاها

أنـــشـــدك عن الامه من فتاها

ويـــا هــو الرفع رايتها العليه

* * *

في مصاب الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

مضـــرار الـــدهر للــزهره ولاهي

وگـلــبــها حگـه لو يــجزع ولاهي

لا هي الحــظت بالـــهادي ولا هي

تخلصت مــــن افـــعال الجــــاهليه

* * *

في مصاب الإمام الحسن بن علي (عليه السلام)

فـــرح ما شفت طول العـــمــر بسـهام

ومســـيل الدمع ظل يــسيل بـــســـهام

الحســـن نعشه وسافه انرمــه بسهام

ومنعــــوا دفــــنه يــــم ســيـــد البريه

* * *

في مصاب الامام الحسين بن علي (عليه السلام)

العـــلـه عــاف العله شانه ورحلك

وزمانك ما صـــفــه ساعه ورحلك

تــگـــطَّع جســـمك الطاهر ورحلك

تـــوزع شـــمله مـــا بـين آل اميه

* * *

ندبة للامام الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه)

يـــبو صالـــح نـجومك علن وفلان

احــــل ويــــاك حبــل العتب وفلان

دينــــك طـــاح بيــــن فــلان وفلان

انـــوله لاچــن ولـــوه اشلون وليه

* * *

دليـــلي ابسـهم يبن الحسن مرمي

وعليك الدمـــع دم ايــســيل مرمي

ديـــنــك بيــــن هـــذا وذاك مـرمي

اجـــنـــازه ابلا أهـــل ظـــلت رميه

* * *

خطاب العقيله زينب لاخيها العباس (عليه السلام)

الــگــلب بـــالعزم صبــرته ومنته

وفرشته اعله الترب يـــمك ومنته

منته الكـافــــــل ظعـــوني ومنـــته

الجبتني وياك ليـــش اگــطعت بيه

* * *

اهمومي هموم فوگ الگلب منتل

وســــبّاح الـــدلـــيل إعــليك منــتل

گـــوم ارجــعــنه يـــا عباس منـتل

جبــتــــنه ويــاك لـرض الغاضريه

* * *

الـــدهر شتـــت شـــملنه بالظعينه

ودلـــيــلي سيـــوف اميه بالظعينه

وســافه الــشــمر يحدي بالضعينه

وابـــو فــاضـل عــلى الغبره رميه

* * *

يعــــباس اســتــمع عـتب ولا ماي

غـــريــبه وزادت ابفگدك ولا ماي

مهــجــنه بالعـطش تلهب ولا ماي

يخـــمد جـــمر لــوعتــــنه السريه

* * *

عن لسان حال الصابره ام البنين (عليها السلام)

الـــليالي ما اصــدلهن ولا عــــون

دعـتني لا ضمد عندي ولا عــــون

لا عـــباس لا جعــــفر ولا عــــون

ولا عثـــمــان كـــلها اگــطـعت بيه

* * *

خطاب زينب لأخيها الحسين (عليه السلام)

يـــبو الـــسـجاد گلي شصار وجره

أهــيّــس نــار حـــدر الظـلع وجره

يگـــلــها الطفـــل دمـه سال وجره

رضـــيــع وفــطــمته سـهام المنيه

* * *

عن لسان حال ام كلثوم في غربتها

رهــــيــف العــسر لظلوعي حدبها

وشبيه الگوس والحـــاجب حـدبها

الظعاين عگـــب حـــاديها حدبـــها

الشمـــر وايـشومر ابسوط الرزيه

* * *

لسان حال الامام زين العابدين (عليه السلام)

اون ونحـــب وانـوحن وحن ويهاه

على الراح وچـــبـدتي ابنار ويهاه

الي والد شــبــيــه البـــدر ويـــهاه

الـبـدر عجـــبه ايــتوسد عــالوطيه

* * *

في شجاعة مسلم بن عقيل (عليه السلام)

بـــنه بـــيت العـــزم سيفه وحيفاه

عجيد ويدوي بالـكـــوفه وحيــــفاه

اخـــذ مـــن الخــصم حگـه وحيفاه

وغـفـت عــينه على سروج المنيه

* * *

خطاب سكينه بنت الحسين (عليه السلام) مع عمها العباس (عليه السلام)

لســـاني يلـهج باسمك ورديت

وعساني مثـــلك اتوذر ورديت

اجيـتك للنهر انحــب ورديـــت

خفــــت لــن النهر يشتمت بيه

* * *

خطاب الرباب لولدها عبد الله الرضيع

ضمـــيري ابكعـــبة المحنه يطفلي

ومهجتي من تشـــب دمعي يطفلي

آنـــه امـــك واهـــز مهــدك يطفلي

نســـيـت امصـــوب ابـسهم المنيه

* * *

خطاب رمله لولدها القاسم بن الحسن (عليه السلام)

يجـاسم يـــبني حيلي عليك دمعاي

ودلـــيلي بــالنحب والـنوح دمعاي

اشلون اصبر وانشّف سيل دمعاي

وشفـــت دمــك يسيل اعله الوطيه

* * *

خطاب ليلى لولدها علي الأكبر (عليه السلام)

راســـي علـيك يالاكبر يشبلاي

وجمر فگـــدك ابدلالي يشبلاي

لوين أبعدت عــن امك يشبلاي

وعفتني بالغـرب واگطعت بيه

* * *

خطاب الطفله العليله لدار الاهل والاحبه بعد الفراق

الفـــلك مـــا يعتدل بالعكس يا دار

ولا ينشف دمـــع عــيـــناي يا دار

يــــدار الاهـــل اهــلـچ وين يا دار

گـــولـــي ولا تــخــليها خـــفــــــيه

* * *

جواب الدار لها

يــــهالتنشد عـن اهلي وين ماوين

تعنّوا كـــربـــله والظـــعن مــاوين

اشـــتــظن گـلبي عليهم ابد ماوين

يون وينوح كـــل صــبح ومـــسيه

* * *

خطاب الطفله حميده مع والدها مسلم بن عقيل (عليه السلام)

زمـانــي عگـب عينك سلمتني

او راحـــات النــوايب سلمتني

رحــت عــدمن يـبويه سلمتني

يــتــيمه ويـا شهم وصيت بيه

* * *

+ نوشته شده در  بیستم دی ۱۳۸۶ساعت ۱۷:۳۲ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
أني من حكي أذا أنشد عليك
وحكهه تسكت ناسك ومحد يرد
ردت أعرف منين لو ألمن تعود
ثاري أنته أتصير أبن عم الورد
يطيب من عطرك أذا شمه العليل
وحته لو ميت أظن روحه ترد
فضه كاع أخدودك وتبجي عليك
وشام بخدودك طلع مدري سعد
أنته من تمشي تره يطول الطريق
يسوي نفسه القرب لجدامك بعد
وأنته هالكد ماطري وخصرك يميل
حته متدنك كمت لا تنعكد
وحكه ثوب اللابسه ويلزك عليك
هيج ماحالم كبل يحضن زند
مره شياب بدرب سلموا عليك
صافحوا جفك كبل رجعوا ولد
تيهت عكلي وكلت خل أستخير
وسهله بالسبحه كلت وأقره الحمد
أنعرفت الخيره تره بخرزه تزود
وأنته زادت خيرتك زوج وفرد
+ نوشته شده در  ششم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
صديق ..!!

اشلون اكَدر

ارهم وياج

وانتي اشلون احسبنج ..صديقه
نسيتي الحب يا عمري وذيج الاشواك

ونسيتي اللهفة والبسمة البريئة


وهم ......... كل الوجوه العاشت وياي

بس وجهج احسنه حقيقه

تمر بيه الدقايق جانت اسنين

وهسه سنين تنقاس بدقيقه

حديقه الدنيه صـح .بس انتي الورود

وبلايا الورد ما تسوة الحديقة

اجيتج معتني وكتلج انا اهواج

بس يا للاسف كلتي صديقة
+ نوشته شده در  ششم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۲۶ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
احبـــــــك مو لان انت حلـــــــــــو لا


لان روحي اللتقت كبلــــــــي ولك بيک

اذا انت تمر على الاعمة يصيــــح الله

والخرس لــــــــون حاجيتة يحاجيـــك

اذب كلبي علـــى سهمك وانة مجروح

واكلك ديــــــر بالك اخــــــــاف ااذيك

اجرحني ولك بس كون علـــــــة كيف

لان انت ويــــة دمي واخاف ابديـــــك

اجرحني ولــــــك بس كون مامـــــوت

حتة مــــــــــــــــن يتهمونك ابريــــــك

على المراية وكفـــــت ما شفت وجهي

وشفت وجهك طلعلــي وكمت احاجيك

وثبت بمرايتي وجهـــــك مرايــــــــات

وابـــــــــــــاوع وجهه مرايتي بيــــــك

بكذلتـــــــــــك شد ركبتي وطلع الروح

اريدنه بعـــــــــــد تتقرب عليـــــــــــك

انت بحضنــــــــي واكـــــــول بعيـــــد

اريدن هيج كــــــون انة انخبط بيـــــك

بيا شـــــــارع مشيت كبالي الاكيــــــك

افــــــــــوت بغيـــــر شارع هم الاكيك

ارد للبيــــــت كبلي الكـــــــــاك بالباب

اطــــــب كبلي تطب وتكلي اتانيـــــــك

بغيـــرك فكرت كلت حتــــــــــة انساك

طلع غيرك يشبهـــــك وفكرت بيـــــك

كلش مـــو طبيعي ودخــــــت كلش بيك

وداخـــــت من حجيت ويــــــاك كلماتي

من حلاتك سيـــــــــد وينكالك مـــولاي

مـــــن كــد ما دخت كتلـــــــك يمولاتي

شفتـــــك غوشت عيني كمت ما اشوف

درة عينـــــي صفح شافتك ذاناتــــــــي

تسوة الدنية عندي من اكعــــد ويـــــاك

وبدونك كلشي مــا تسوة دنيتــــــــي

من اطب البيتكم اشبــــك على الباب

ويشبكــــك بابنة من تطب بيتــــــي

فرق مابين عمــــري وعمرك هواي

وكمت لخاطرك اصبــــــــــغ لحيتي

اتأذة اذا وي غيــــــــرك ارتـــــــاح

وحيــــــــل ارتاح اذا منــــــك اذيتي

وغيرك مـــــن يمدني العمر ما اريد

واريد وياك لـــــو يمــــــــــك منيتي

قضيتي وياك ابد خلتني مـــا اشوف

ودعي مــــن الله ما تنحل قضيتــــي

عليك العيـــــن تبجي ليــــل ونهـــار

واكله شعطلــــــج شو مــــــا بجيتي

يوصي احنة بجهالــــة الرايد يموت

وبس اسمك لكوة اهلي بوصيتـــــي

على غيرك ما نحت ما بية حيل النوح

وعليك شكد حلـــــو يونسني نوحي

وكضيت زيارتي بـــس اندعيـــلك

ونسيت وداعتك اندعي لــــروحي

جنت من روحي ضايج كبل لا الكاك

وكلساع اكول لروحي دروحــــي

هسة لا بعد من روحي ما اضوج

اضوج شلون وانت الصرت روحي

انشع حيل من تلجملي الجــــروح

واظل مقهــور لو طابت جروحي

اعتبرت الـــــــي يداوني يلجمون

وتلجــم بية واعتبرك عــــــلاجي

سجين بحبك انة ومتاني الفـــراج

واصلي واندعـــي لا يجي فراجي

محتاج الحنانك حيــــــل محتـــاج

ومحــــد غيرك يسدلـــي احتياجي

واذا عطشـــان يلكة نهر مثـــلك

مـــا معقـــــول يفتر عالسواجي

تحرجني بقصــــد واطلع الروح

واكول للروح ما يقصد احراجي

ابو الاطبع المزاجي شكد اكرها

واموت عليك جة طبعك مزاجي

+ نوشته شده در  ششم آبان ۱۳۸۶ساعت ۱۱:۱۹ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
وَداعُكَ قَلبي إِذ رَحَلتَ أَليمُ وَ حُزني عَلى
تِلكَ الدِّيارِ جَسيمُ

رَحيلُكَ لَم يَترُك لِعَيشي لَذاذَةً  فَحَلَّ عَلى
وَجهي بِهِنَّ وُجومُ

وَلَيتَ فُؤادي إِذ رَماكَ بِسَهمِهِ  يُصَوَّبُ سَهمٌ
في الفُؤادِ مُقيمُ

فَيا وَيحَ وَجهي إِذ تَشُقُ دُموعُهُ  عُيوناً وَ ما
دونَ العُيونِ هَشيمُ

شَكَوتُ إِلَيكَ الرّوحَ أَمسَت بِعِلَّةٍ  فَكُلُ
صَحيحٍ في سِواكَ سَقيمُ

وَكُلُ مُحِبٍّ قَد تَصِلهُ بِنَظرَةٍ  سَعيدٌ وِ إِن
جارَت عَلَيهِ هُمومُ

فَأَنعِم بِمَن مالَت إِلَيهِ بِوَصلِها  يُزَيِّنُهُ
في العاشِقينَ نَعيمُ

وَإِن يَجحَدِ الإِنعامَ لا عَاشَ بَعدَهُ  وَمَن
يَجحَدِ الإِنعامَ فَهوَ لَئيمُ

وَ يُنجِبُ قَلبي في هَواكَ مَحَبَّةً وَ إِن عاشَ في
حُبٍ سِواكَ عَقيمُ

إِذا أَنتَ لَم تَرعى وِدادً مُحَكَما  فَلَستُ أَرى
شَوقي إِلَيكَ يَدومُ

أَلَستَ تَرى خَوفي عَلَيكَ مَلامَةً  وَ أَنَّ فُؤادي
عَن سِواكَ حَليمُ

فَإِنَّ قُصوري عَن سِواكَ مَلالَةٌ  وَ إِنّي وَ إِن
أَقسو عَلَيكَ رَحيمُ

وَإِنّي إِذا جَارَ المُحِبُّ نَصيرُهُ وَإِنّي عَلى
ظُلمِ المُحِبِّ كَتومُ

فَلَيتَكَ ما زَيَّنتَ لِلهَجرِ رَايَةً  وَ لَيتَكَ في
جَورٍ عَلَيكَ كَريمُ

وَ لَيتَكَ ما سُقتَ الفُؤادَ لِغَيظِهِ  وَ لَيتَكَ ما
اغتاظَ الفُؤادُ كَظيمُ

وَلَيتَكَ إِذ هَبَّت عَلَيكَ نَسائِمٌ  مِنِ الشِوقِ
إِذ تاقَت إِلَيكَ تَهيمُ

فَهَيَّأتُ رَحلي كَي أُداويَّ عِلَّتي  فَحَيثُ
تَوَلّى الرَّحلُ حَيثُ أُقيمُ

يُخالُ جَوادي في الفَيافي سَبيكَةٌ  مِنَ اللَيلِ لا
شَوبٌ عَلَيهِ دَهيمُ

وَسِرجٍ كَمِثلِ التاجِ زَيَّنَ ظَهرَهُ  وَ مَتنٍ
كَمِثلِ البُرجِ فَهوَ عَظيمُ

تَراهُ إِذا استَعصى يَقُدُ خِطامَهُ سَريحٌ وَ إِن
يُبقي عَلَيكَ كَريمُ

تَليعٌ ضَليعٌ لا يُشَقُ غُبارُهُ  يَصولُ فَتُلقى في
القُلوبِ سُمومُ

وَ يَرجِزُ أَن لَو كانَ يَعلَمُ عِلَّتي  فَيُسمَعُ
شَدوٌ في الأَصيلِ رَخيمُ

يُطَبِّبُ جُرحي لا يَمَلُّ وَإِنَّهُ سَديدٌ لَدَى
الهَيجاءِ جَدُ غَشومُ

فَإِن كُنتَ في عِشقِ المَهَاةِ مُعَبَّدٌ  فَإِنّي
لَفي عِشقِ الجِيادِ زَعيمُ

عَلَيها يُشَدُّ الرَّحلُ وَ العِزُّ بَيتُها وَيُعقَدُ خَيرٌ في النَواصي يَدومُ

+ نوشته شده در  پانزدهم مهر ۱۳۸۶ساعت ۱۷:۴۸ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
حسبالک نخاف و ما نروح انزور توگف بلدرب و چلابک اتهدهن

جماعیه المقابر نصه للزوار مو انته التردهن ذاک ما ردهن

علیه صایر مجاهد لحیتک شبرین و ثیاب القجر للرکبه لابسهن

سفاره ابکل بلد مبنیه لسرادیل اذا انته مجاهد رو فجرهن

تگطع راس شیعی و تدعی السلام و براسه الجنان اترید تدخلهن

عباده حجاره الشیعه لیش اتگول لئن عقلک حجاره وهذنی یعقلهن

دگلی اشمالک انته امنلجرف مختول جای اسجد علیهن ما سجدت الهن

مثل ما حضرتک تسجد عله السجاد شو محد یگلک جای تعبدهن

قصدنه المحتوا مو بلضریح انبوس ولا هنه المعادن تعنی بوستهن

بس ندری ابعلی  واگف ورا الشباچ ندنی الشفایف حتی یختمهن

ینعرفن لئن مادام مختومات الله ایحرم اعله النار چویتهن

وگللک بعد عن عصمه اهل البیت و انته ابیا شریعه اترید تنکرهن

ولایتهم جنح و اعمالنه احنه طیور وذا نگطع جنحن یاهو یرفعهن

ما تصعد صلاته الینکر الکرار لئن طرق السمه بس علی یعرفهن

علی الرد الشمس اکبر جسم بل کون بس اچفوف سائل یعجز ایردهن

علی اللبس الخادم ثوب اجد من ثوب و ثیابه الثمل للموت لابسهن

علی و لو لا علی الکلهن یحلهن چان و علی الی ما یحلهن حیدر ایحلهن

نعم من موسی اکرم انته یا کرار وحق وادی طوی و لگله اخلعهن

لو موسی النبی داخل طوی ابنعلیک چان رب العرش گله ابقه لابسهن

خیبر یفتهم ما عاندک عل باب و لون امعاندک چان حیطانه تشلعهن

اسرع منطلق بلدنیه هوه الضوء و انته النور حیدر یعنی اسرعهن

لیش التگص راسه اعیونه مفتوحات لئن مل یلحگ علیک اشلون یطبگهن

لذالک بلحرب یتلمسون الروس من تخطف علیهم خاف گاطعهن

و البطران اجانی ایگلی لیش اتزور و منهو ایگول القبور اتفید زائرهن

ولک شوف القبب ما بیه ذره تراب جبرائیل ینزل بیده یمسحهن

لو مسلم صدگ اتناقش انه ویاک بس اصلا حرام افکارک اسمعهن

عصه موسی های التخدم الغنام لئن ربنیه الغنم عل عصه فظلهن

و افظل من محمد عندک العصاه تفاهاتک هذنی اشلون اناقشهن

معروفه المذاهب سنه شیعه اخوان انته منین لا منهم و لا منهن

تظل خمسه الاصول و الرابع الکرار و تظل سبعه الکبا ئر و انته ثامنهن

+ نوشته شده در  دهم شهریور ۱۳۸۶ساعت ۲۰:۳۲ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
عجز قلمي.. وذرفت دموعي .. وطال السهر وغاب القمر

وبقيت وحدي أستذكر بعض الصور ..

لمحت جرحي وآهاتي همي وأحزاني ..

واشتقت الى فرحي وأحلامي ...

مضيت في طريق الآهات .. أبحث عن بعض المسرات

فلم أجد سوى تلك القصاصات .. قصاصات دهري الكئيب

مضيت أكثر أبحث عن المزيد .. فلم أجد شيئا جديد ..

بعض من تلك الأفراح .. وبعض من تلك الآهات ..

شريط يعيد نفسه باستمرار .. لأجدني أستعيد نفس الذكريات ..

وأسقط من كثرة الآهات .. وأعيش لأموت آلاف المرات ..

لأعود وأحيا من جديد .. وأعيد ذلك الشريط ..

من منا يرغب في أن يكون مجرد لحظات ؟!!

لحظات لاتحمل سوى تلك الآهات ..

سئمت شرب الماء السقيم ..

سئمت طلوع الشمس لتحمل المزيد من الآلام ..

سئمت غروب الشمس لأسهر وحدي مع ذلك القمر ..

ليهرب وأبقى أنا سجينة الدهر ..

أبحث عن المفر فلا أجد سوى ذلك القدر ..

سئمت نفسي عالمي ونفسي ..

عالمي الذي كان يحمل أجمل الصور ..

دمر من قسوة الدهر ...

أصبحت بلا عالم يؤيني ..

تهت في ظلام العالم المخيف ..

بكيت وبكيت فلم أجد سوى صوت دموعي ..

ليكسر صمتي ولتندمل جروحي ..

أشعر أن الكون اتفق لتعذيبي ..

لا أحد يعرف مدى جنوني ..

يوما ما سأرفض ظلام هذا العالم ..

وسأعود لبناء عالمي ..

سألملم جرحي وآهاتي حزني وزلاتي ... لأصنع عالمي الجديد .. وأهرب من الظلام المخيف …..

الى مكــــان أبعد مــن الـــبــعــيد ....
+ نوشته شده در  دوم تیر ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۲ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
این  شعرها رو یکی از خوانندگان این وبلاگ فرستاده و گفته که تو وبلاگ نمایششون بدم منم همین کار  رو کردم  و لی بهضیاشون وزن ندارند ببخشید دیگه نمیتونم کاریشون کنم

حبك يابو السجاد بعيوني شلهة
او تصب عليك دمعه اتكول شلهة
تودك بس تناشد بيك شلهة
تريدك دوم تروي جفوف اديه
***
ودينه
وحك الوالي عالشيعه ودينـه
الك ياحسين هل مـأتم ودينــه
لو كَصو رجل منه ودينــــــــه
نبقه عللعهد ونزور اجينــه

’’


عشكَتك ولعشك شاهد أمامي

انا البيك ارد اناشد دوم امامي

ويضل فكرك يطر اسمك امامي

يل اسمك فخر للهاشميه
***
الغيرك ما جرت دمعه ولامــــــــــاي
ومصابك وسط كَلبي ولامــــــــــاي
يسعر وخلي الشامت اليحجي ولاماي
ياحسين اليحبك من يلومـــــــــــــــه

,
علينه الكَاع من الحزن يـــــــارت


اودموع العين عالمضلـوم يارت


يارت ياريت الغاضريه اليــوم يارت


تعيد ايامهة وموتتنه بيهة
,,
,
وحك ذاك القبرعايش وحي بيه
ولحوت البلع يونس وحي بيه
ولدم الجره بنحرك وحي بيه
كلنبضه ونفس بسمك طريه
***
محلاها الصلاة بليل وتراك

او جثيره اجناب عادتنه ولتراك

ما عفنه العقيده بيوم يتراك

اظلم ولنهار ايشح علينه
***

هاك اخذ كَلب وعين يقرا علامن ..علم

ودمع يجري انهار المن علامن..لمن

لجلك يبو السجاد رافع علامن..اعلام

لو حزن لوبفراكَـ خطنه ولوانه
***
تموت الناس عاده وحينه يشيعه

لآن هذا اصلنه وجيت اشيعه

احنه بل اصل سنه وشيعه

لاكن بلعقيده احنه اوليه
***
بحال السيدة زينب ع
,
ونهة
علت فوك الاعالي ونتي ونهة
انه زينب يبو فاضل جيت ونهة
ابجتلكم خويه جا العهود ونهة
شو حرمه وغريبه بدار اميه

’’

احن حن الحمام عليك لاحن
صرت بس للمصايب ضيم لاحن
بسهام ال اميه شلون لاحن
صدرك يا كريم الطالبيه
***
جثيره احزاني يلوالي وهم هم


غريبه وظاك صدري الظيم هم هم


من كثر المصايب شيعتك هم هم


بدموع وحزن عزو عليه
***
يرها
تجر بيه المصايب وانه يرهــــــا
صرت حرمه وغريبه بعين يرهـا
ياعباس المصاب اشلون يرهــا
وشوف بعيني ذبحتكم سويــه

+ نوشته شده در  ششم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت ۱۷:۱۸ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
الغربه ماتنراد بس والله مجبور
شایف عدل یختار یسکن بلگبور
 
ياصياد السمج صدلي بنيه

واريدنه نقيه وميه بالميه

وماريدا سمج من نهر دجله تجيب

نهر دجله انترس شبان شيعيه

وكل جثة بنيه وشاب ياصياد

اذا موملك صالح يعني حوريه

وياصياد انصحك انته والوياك

نصيحه بكل اذان تحطه ترجيه

لازم بالبلم مايمشي كل
صياد

لان يسحك الروس برجل مرديه

وتدري انته الجثث مفصوله عن الروس

وخاف يروح راس الغير راعيه

يصياد السمج تذكر كبل بالصيد

من تصيد وانته تغني باغنيه

بعد اذن النهر ماتطرب عله الصوت

هسه عله النهر كوم اقره لطميه

يصياد السمج هذا السمج مغشوش

شارب دم هلي وماشارب اميّه

يصياد التصيده ينكس النه الروس

ولو مرات صيدك اهون شويه

بس بالك بنات اهواي جوّه الماي

بلايه اهدوم ذبوه الوهابيه

وياصياد احذرك من تريد تصيد

خاف تصيد سمجه وتطلع بنيه

ويصياد الجثث صيد النه جثت شاب

عمره 18 واحلامه ورديــــــــــــــــه

طالبته المدارس والمدير يكول

النتايج طلعت ومقبول كليه

ويصياد وطلب من عندك يطلبون

واذا انته شريف بساع نفذه الهم

بدل ماتذب سليه وتريد تصيد

كوم اكسب ثواب وجفن ذب الهم

يصياد الجثث طوفت فوك الماي

ياصياد امانه عليك ركبهم

واكتب عالبلم مأجوره يابغداد

وابد والله ولدج ننسه عملتهم

بعد ماتنسمع منصوره يابغداد

بس مدهوره نسمع من مصايبهم

يصياد الفتن من جوه راس الماي

وصيّه النهر دجله تكله صالحهم

بغداد الكرخ واهل الرصافه اخوان

بس الذنب ذنبه اشلون يفصلهم
+ نوشته شده در  بیست و نهم فروردین ۱۳۸۶ساعت ۱۹:۱۵ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
وهذا مقطع من قصيدة " الحرب في الحويزة" للشاعرالكلاسيكي علي بن خلف المشعشعي:
مازلت حربا للزمان واهله
مازلت في طلب الكمال مشمرا
واذا الفتي صحب المكارم والثنا
عاد الزمان واهله من ذاالوري
فاشمخ بانفك للثريا رفعة
ما في الثريا خير من فوق الثري
اي المفاخر ما احتواها سؤددي
لورمت فخرا لم تجد لك مفخرا
وكما علمت شمائلي ومناقبي
لو قستها بالشمس كانت اظهرا
فخر قريض بانني الهج به
وبه افتخار سرافة والشنفري
واذا نطقت فان لفظي مخرس
قس بن ساعدة الخطيب وعنترا

تاریخیا يمكن ان نصنف الشعر العربي الاهوازي الي عدة مراحل حيث نشاهد هناك فروقا بين الشعرفي عهد المشعشعين مع الشعر في عهدي كعب البوناصر وكعب البوكاسب وكلها تختلف مع شعر العهد البهلوي اي فترة الهيمنة العنصرية الفارسية. وقد شهد الشعر انتعاشا في فترة حكم الشيخ خزعل (1897ــ 1925) الذي كان هو بنفسه ينشد الشعر الشعبي وينثر الاموال للشعراء وخاصة الذين كانوا يمتدحونه في المحمرة وعبادان والعراق ومصر ولبنان. وقد ظهرات بعض النساء الشاعرات في تلك الفترة، كما في عهدنا الراهن.
ونكتفي هنا بمقطع لقصيدة شعبية للشاعر العباداني اسحق القيم يمتدح فيها الشيخ خزعل قائلا:
طال عمر الشيخ ابو عبدالحميد
مرهج العدوان باسمه من بعيد
طال عمره يا الذي ماله مثيل
غير حاتم بالخلايق والنبيل
كاتب النبلة معن راعي الجميل
وبالعفو ناموس قيصر والرشيد

 

وهذا نموذج من شعرشعبي من نوع (ابوذية) انشده المناضل اهوازي
محيي الدين آل ناصر عندما اصدرت محكمة عسكرية في عهد الشاه البائد حكما بالاعدام عليه:
كنت اومي وعلي المجد يوماي
وردت الناس كله اتشوف يوماي
ارفعي الراس لاتبكين يوماي
بكاك ايشمت العدوان بي

 

فهذه قصيدة كلاسيكية للشاعر الاهوازي جبار الطائي وهو يقيم حاليا في مدينة الاهواز.

قصيدة الاهواز
اهواز يا بلد الامجاد والقيم
من كل ضر وقاك الله والعدم
قد كنت ريعا وفي التاريخ منعطفا
لك الخلود وحسن الصيت في الامم
فيا سراجا مدي الايام مشتعلا
للسائرين ينير الدرب في الظلم
بشعبك الحر قد نالتك مكرمة
له المآثر عند العرب والعجم
يا شعب اهواز قد سجلت مفخرة
بأحرف النور في التاريخ من قدم
مذ سالمتك يد الاسلام كنت لها
ظهرا قويا وفيها غير مصطدم
عهد الخليل علي الاسلام قد
جبلت لديك نفس ولم تركن الي صنم
حتي نزول الامين الروح منتدبا
ايا محمد قم الله واستقم
قد طبت نفسا وفي الخلاق محتسبا دون الاءلاه ولم تجنح لمحتكم
فكنت للدين درعا واقيا وبه
تحمي الذمار غير منهزم

+ نوشته شده در  شانزدهم بهمن ۱۳۸۵ساعت ۱۱:۴۰ قبل از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
 آیه ۶۷:«يَأَيهَا الرَّسولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْك مِن رَّبِّك وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْت رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُك مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ

سوره مائده آیه ۳:«الْيَوْمَ يَئس الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تخْشوْهُمْ وَ اخْشوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضِيت لَكُمُ الاسلَمَ دِيناً»

انا من یعشق البطولة و الالهام

و العدل و الخلاق الرَّضیّا

فاذا لم یكن على نبیا

فلقد كان خُلقه نبویّا

انت ربٌ للعالمین

فَأَنِلْهُمْ حنائك الابویّا

و انلنى ثواب ما سطرت كفّى ـ

فهاج الدموع فى مُقلتیّا

سَفْرُ خیر الانام من بعد طه

ما رَأَى الكَونُ مثلَه آدمیّا

یا سماءُ اشهدى و یا ارضُ قرّى

و اخشَعى، انّنى ذكرتُ علیا

 اتاق امام علی در کوفه
         

+ نوشته شده در  هفدهم دی ۱۳۸۵ساعت ۱۷:۳۶ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
 

لقد هد جسمي رزء آل محمد

* وتلك الرزيا والخطوب عظام

 وأبكت جفوني بالفرات مصارع *

لآل النبي المصطفى وعظام

 عظام بأكناف الفرات زكية *

 لهن علينا حرمة وذمام

 فكم حرة مسبية فاطمية *

وكم من كريم قد علاه حسام

 لآل رسول الله صلت عليهم *

 ملائكة بيض الوجوه كرام

 أفاطم أشجاني بنوك ذوو العلا *

فشبت وإني صادق لغلام

 وأصبحت لا التذ طيب معيشة

* كأن علي الطيبات حرام

 ولا البارد العذب الفرات أسيغه *

ولا ظل يهنيني الغداة طعام

 يقولون لي : صبرا جميلا وسلوة *

 وما لي إلى الصبر الجميل مرام

 فكيف اصطباري بعد آل محمد *

 وفي القلب منهم لوعة وسقام

+ نوشته شده در  بیست و نهم آبان ۱۳۸۵ساعت ۱۵:۱۷ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
اى دامنت دانشگه زهرا خدیجه **اى همدم تنهایى طاها خدیجه
نوشیده آب از چشمه ى چشم تو کوثر **اى باغبان شاخه ى طوبى خدیجه
هستى فداى هستى احمد نمودى **هستى فداى هستیت بادا خدیجه
زخم زبان بسیار از مردم شنیدى**اما نیفتادى دمى از پا خدیجه
آموختى درس فداکارى به عالم **ارث از تو دارد زینب کبرى خدیجه
روزى که دندان پیمبر را شکستند**افروختى چون لاله ى صحرا خدیجه
روزى که زهرایت به کوچه خورد سیلى **بودى کجا اى محرم زهرا خدیجه
روزى که زهرا پشت در فریاد مى ‏کرد**اى کاش بودى یاورش آنجا خدیجه

 

 

 

+ نوشته شده در  بیست و ششم مهر ۱۳۸۵ساعت ۱۲:۴۷ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
مگو که ذات خداوند عین ذات علیست ؛       بگو صفات خدائی همه

صفات علیست

بحکم آنکه من الماء کل شیئ حی   ؛          حیات و هستی هر چیزرا

حیات علیست

هر که را مشکل بود حلال مشکلها علیست؛      در دریای حقیقت بحر

 بی پایان علیست

شیعیان را روز محشر در حیات و در ممات؛   یاور و یارست بر هر درد

و غم درمان علیست 

 

                                                  تلومنی الدنیا

 

تلومنی الدنیا إذا أحببتهُ

کأننی.. أنا خلقتُ الحبَّ واخترعتُهُ

کأننی أنا على خدودِ الوردِ قد رسمتهُ

کأننی أنا التی..

للطیرِ فی السماءِ قد علّمتهُ

وفی حقولِ القمحِ قد زرعتهُ

وفی میاهِ البحرِ قد ذوّبتهُ..

کأننی.. أنا التی

کالقمرِ الجمیلِ فی السماءِ..

قد علّقتُه..

تلومُنی الدنیا إذا..

سمّیتُ منْ أحبُّ.. أو ذکرتُهُ..

کأننی أنا الهوى..

وأمُّهُ.. وأختُهُ..

 

هذا الهوى الذی أتى..

من حیثُ ما انتظرتهُ

مختلفٌ عن کلِّ ما عرفتهُ

مختلفٌ عن کلِّ ما قرأتهُ

وکلِّ ما سمعتهُ

لو کنتُ أدری أنهُ..

نوعٌ منَ الإدمانِ.. ما أدمنتهُ

لو کنتُ أدری أنهُ..

بابٌ کثیرُ الریحِ.. ما فتحتهُ

لو کنتُ أدری أنهُ..

عودٌ من الکبریتِ.. ما أشعلتهُ

هذا الهوى.. أعنفُ حبٍّ عشتهُ

فلیتنی حینَ أتانی فاتحاً

یدیهِ لی.. رددْتُهُ

ولیتنی من قبلِ أن یقتلَنی.. قتلتُهُ..

 

هذا الهوى الذی أراهُ فی اللیلِ..

على ستائری..

أراهُ.. فی ثوبی..

وفی عطری.. وفی أساوری

أراهُ.. مرسوماً على وجهِ یدی..

أراهُ منقوشاً على مشاعری

لو أخبرونی أنهُ

طفلٌ کثیرُ اللهوِ والضوضاءِ ما أدخلتهُ

وأنهُ سیکسرُ الزجاجَ فی قلبی لما ترکتهُ

لو أخبرونی أنهُ..

سیضرمُ النیرانَ فی دقائقٍ

ویقلبُ الأشیاءَ فی دقائقٍ

ویصبغُ الجدرانَ بالأحمرِ والأزرقِ فی دقائقٍ

لکنتُ قد طردتهُ..

 

یا أیّها الغالی الذی..

أرضیتُ عنی الله.. إذْ أحببتهُ

هذا الهوى أجملُ حبٍّ عشتُهُ

أروعُ حبٍّ عشتهُ

فلیتنی حینَ أتانی زائراً

بالوردِ قد طوّقتهُ..

ولیتنی حینَ أتانی باکیاً

فتحتُ أبوابی لهُ.. وبستهُ

__________________

+ نوشته شده در  نوزدهم مهر ۱۳۸۵ساعت ۲۰:۵۹ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
أهـــو الــفــرات أم  الــقــدر؟
مــن حطـنـا فــي مقـلـة iiالنـيـل
فـــــي مــلـــة  iiالـقــمــر
فــوق الــذرا، فـــوق iiالمـقـطـم
كــــيــــف iiالـتـقــيــنــا؟
كــــيــــف iiانـطـلــقــنــا
ورمى المقطـم مقلـة نشـوى  iiإلينـا..؟
زرع الحنيـن جراحـة فـي iiمعصميـنـا
مــــــــاذا iiســمــعــنــا؟
مــــــــاذا iiأنــشــيــنــا؟
حــــتــــى  ابــتــعــدنــا
أنداء مجد من صلاح الدين يرجعنا  إلينـا؟
أم صرخة التاريخ في لبنان توقظ ما نسينا؟
أمعطـر يافـا يرسـل الطيـر  iiالأبابيـل؟
مــــــــاذا ســمــعــنـــا
حــــتــــى iiانـتـشــيــنــا
حــــتــــى  ابــتــعــدنــا
أهــــو الــفــرات أم iiالــقــدر
ذاك الـــذي أحــيــا  الـرمـيــم
أحــــيــــا  الــــجــــوى
فــي قلـوبـنـا هـــذا iiالسـجـيـن
مــا أعــذب الـيــوم  iiالـجـنـون
يغـدو سلاحـا فـي عيـون العاشقـيـن
ومـــــــن  تـوقـيـعـاتـهــا:
قــلــت لأشــجــار iiالــجــدول
أن تـتـعـرى فــــي  iiالـمـيـعـاد
قــــلـــــت لــــهـــــا:
عليـنـي مــن خـمـرة  iiعـرســك
حـــتــــى  iiالــهــذيـــان..
واسقـيـنـي مـوتــا  iiوحــيــاة..
فاشتغلـت فـي أوردة الشجـر الأوتــار
وأســرت فــي حـبــب iiاللهفـــة
لأوار الـــحـــب iiالــعــائــد..
أنـــيــــاب..أظــــفــــار
+ نوشته شده در  چهاردهم مهر ۱۳۸۵ساعت ۱۹:۵۸ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
أهـــو الــفــرات أم  الــقــدر؟
مــن حطـنـا فــي مقـلـة iiالنـيـل
فـــــي مــلـــة  iiالـقــمــر
فــوق الــذرا، فـــوق iiالمـقـطـم
كــــيــــف iiالـتـقــيــنــا؟
كــــيــــف iiانـطـلــقــنــا
ورمى المقطـم مقلـة نشـوى  iiإلينـا..؟
زرع الحنيـن جراحـة فـي iiمعصميـنـا
مــــــــاذا iiســمــعــنــا؟
مــــــــاذا iiأنــشــيــنــا؟
حــــتــــى  ابــتــعــدنــا
أنداء مجد من صلاح الدين يرجعنا  إلينـا؟
أم صرخة التاريخ في لبنان توقظ ما نسينا؟
أمعطـر يافـا يرسـل الطيـر  iiالأبابيـل؟
مــــــــاذا ســمــعــنـــا
حــــتــــى iiانـتـشــيــنــا
حــــتــــى  ابــتــعــدنــا
أهــــو الــفــرات أم iiالــقــدر
ذاك الـــذي أحــيــا  الـرمـيــم
أحــــيــــا  الــــجــــوى
فــي قلـوبـنـا هـــذا iiالسـجـيـن
مــا أعــذب الـيــوم  iiالـجـنـون
يغـدو سلاحـا فـي عيـون العاشقـيـن
ومـــــــن  تـوقـيـعـاتـهــا:
قــلــت لأشــجــار iiالــجــدول
أن تـتـعـرى فــــي  iiالـمـيـعـاد
قــــلـــــت لــــهـــــا:
عليـنـي مــن خـمـرة  iiعـرســك
حـــتــــى  iiالــهــذيـــان..
واسقـيـنـي مـوتــا  iiوحــيــاة..
فاشتغلـت فـي أوردة الشجـر الأوتــار
وأســرت فــي حـبــب iiاللهفـــة
لأوار الـــحـــب iiالــعــائــد..
أنـــيــــاب..أظــــفــــار
+ نوشته شده در  چهاردهم مهر ۱۳۸۵ساعت ۱۹:۵۸ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
                                 بسم الله الرحمن الرحیم

من ظب العبایه الیل وتردن صبح عاشور ثوب الشر

و نسلت اسیوف و صفت الجیمان والفراس گرب والخایف اتئاخر

وتعاله الزماط ابساحه المیدان و من ابعید تسمع هظله العسکر

سبین الف ضذ سبیعن تتناخه و علیه ابلیس یتئمر

غشمرهم جهلهم جابهم للموتو تورطو بلعباس و الاکبر

بلحومه علی و عله المشرعه العباس و ما بیناتهم سبیعن الف حبتر

اخو اخیته الیگول انه ابهذاک الیوم ولی گاله نصین جسمه انطر

ابسیف اخو اسکینه اتشوف الساچر ذیچ نظل و تظل بلموت تتعثر

ابن غلنم وطارق چان بیهم زوم ولهم صیت عودک بلطعن و الکر

مالاگو علی ابن احسین عین ابعین یدرونه صگر بلموزمه امصگر

اجو یتختلون و حسبو بل فوز و خیبهم الوارث مرجله حیدر

ضربت علی المرحب عاده ابن احسین اببکر ابن غانم من صبت ما فر

وضربه المنسببه راس ابن ود طار بقلطارق اجددت من انکر

نص الجیش ثقب هذه ابو الحملات و های اسوالفه البلحرب تتکرر

کله اتحیرت و انظهل منه الرای و ایدیه اعله خده او قدت تتفکر

طول او حسن و مشیت مصطفی الکرار و شجاعه و عزم داحی الباب ابو شبر

امنین هلداحیه الی دحه الجیمانو خله الطف من دمهاهم لبس ثوب احمر

عگب ما شبع سیفه و شبغ رمحه ارواح حولهم عله العباس المشکر

طاحو بید اخو زینب تعال او شوف خله ارواح گبل الروس تتطایر

صارت ضجه وضغبره وعیای الخیل عین الشمس ضمه و السمه غبر

اظلمت دلهمت کربه ابغیمه موت دولاب و ظرب فر الساکر فر

غیامه و غوماهه ابصارمه العباس و میل الساعه دگ و گرب المحشر                     

 ما ینلحگ عله سیف ابن داحی الباباسرع من النور و طاح بیهم کر                   

فوگ المشرعه دگ عرشه ابن داحی الباب و بیده احساب اهل البطل و المنکر

ما ینلحگ عله سیف ابن داحی الباب اسرع من النور و طاح بیهم کر

حلگ سیفه جهنم و وجرت بلغیض الی من مزید اتصیح من تسعر

فوگ المشرعه دگ عرشه ابن داحی الباب و بیده احساب اهل البطل و المنکر

                                                     لخادم العباس حکیم القیم ابن شیخ دوام القیم

+ نوشته شده در  شانزدهم شهریور ۱۳۸۵ساعت ۱۸:۴۹ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
احنه لیش انگول مگطوع الچفوف                                   ولیش نجزم گوم امیه القدرته

لیش ما گلنه السبب فیض الوفاء                                   او غیرت العباس هیه الکتلته

لئن مو یم العقل کثر السیوف                                      تگدر اتونله او تحصل رگبته

هوه لو وگف تفر منه الئلوف                                        اشلون لو درعم علیه ابحرگته

مای راواها العطش ما بین ایدیه                                   گامت اعلیه الشریعه اترجته

و شلون تقنعنی العمود الصوبه                                    وانه گلک ما وصل یم هامته

غیرت العباس طلعت للعمود                              او هشمت الراس ابدربه او جسمته

                                                                                           خادم الزهرا وسام الشویلی

+ نوشته شده در  دوم فروردین ۱۳۸۵ساعت ۱۶:۱۷ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
أقلـــــــــــــــــــــــب          أحـــــــــب دفيـــــــــن
أأمــــــــــــــــــــل                  أم حيـــــــــــــــــــــــاة
أشــــــــــــــــــــوق         أم ذكرى ماض عرفناه؟
أ أبتسامة شفافــــــــــــــة     تعود بنا لزمن فتنــــــاه
أم ذكرى يـــــــــــــــــــوم       كنــــــــــا نتمنـــــــــــاه
أم اعتراف حــــــــــــــب      ضاع بين الشفــــــــــــاه
أم رائحـــــــــــــــــة ورد     تنساب علــــــى خديكــى
حبيبتى أتذكرين يومــــــا       عشنـــــــــــــــــــــــــــاه
وطريقـــــــــــــا مشينـــــــــاه     وكأسا اقتسمنــــــــــــــاه
حبيبتى أتذكرين رجاء وعهدا مـــــن الله طلبنـــــــــــاه
وحــــــــــــب ولقــــــــــــــاء          طالما انتظرنـــــــــــــــاه
فمن أجل هذا فأنتـــــــــــــــى ابتسامتى بين الشفـــــــاه

+ نوشته شده در  بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۴ساعت ۱۹:۶ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
اشتقت في يوم من الأيام
أن أحلم كل الأحلام


وأن أودع الأحزان
ومعها كــــــل الآلام


وأن أنسى دموع قلبي
كما نسيت مـــا قد كان


اشتقت أن أكون زهرة فى بستان
أو دما يجرى فــــى قلبك الظمأن


اشتقت فى يوم من الأيام
أن أروى قصتى للأنــــام


اشتقت اليكـــى كما يشتاق
الموج للشـــــــــــــــــطأن


وكما يشتاق قلــبى للنسيان
ستبقى دوما زهرة فى بستان

+ نوشته شده در  بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۴ساعت ۱۹:۲ بعد از ظهر  توسط سید ایاد موسوی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
و یبقی الحسین

پیوندهای روزانه
عشق حسین
بهار دل
گوگل
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۲/۱۱/۰۱ - ۹۲/۱۱/۳۰
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۸۹/۰۵/۰۱ - ۸۹/۰۵/۳۱
۸۷/۰۶/۰۱ - ۸۷/۰۶/۳۱
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۳۱
۸۶/۱۰/۰۱ - ۸۶/۱۰/۳۰
۸۶/۰۹/۰۱ - ۸۶/۰۹/۳۰
۸۶/۰۸/۰۱ - ۸۶/۰۸/۳۰
۸۶/۰۷/۰۱ - ۸۶/۰۷/۳۰
۸۶/۰۶/۰۱ - ۸۶/۰۶/۳۱
۸۶/۰۵/۰۱ - ۸۶/۰۵/۳۱
۸۶/۰۴/۰۱ - ۸۶/۰۴/۳۱
۸۶/۰۲/۰۱ - ۸۶/۰۲/۳۱
۸۶/۰۱/۰۱ - ۸۶/۰۱/۳۱
۸۵/۱۲/۰۱ - ۸۵/۱۲/۲۹
۸۵/۱۱/۰۱ - ۸۵/۱۱/۳۰
۸۵/۱۰/۰۱ - ۸۵/۱۰/۳۰
۸۵/۰۹/۰۱ - ۸۵/۰۹/۳۰
۸۵/۰۸/۰۱ - ۸۵/۰۸/۳۰
۸۵/۰۷/۰۱ - ۸۵/۰۷/۳۰
۸۵/۰۶/۰۱ - ۸۵/۰۶/۳۱
۸۵/۰۵/۰۱ - ۸۵/۰۵/۳۱
۸۵/۰۴/۰۱ - ۸۵/۰۴/۳۱
۸۵/۰۳/۰۱ - ۸۵/۰۳/۳۱
۸۵/۰۲/۰۱ - ۸۵/۰۲/۳۱
۸۵/۰۱/۰۱ - ۸۵/۰۱/۳۱
۸۴/۱۲/۰۱ - ۸۴/۱۲/۲۹
آرشیو موضوعی
حرف خودمونی
من وتو
حرفهایه مامان جونم
شعر عربی
شعر فارسی
ابوذیه دوبیتی عربی
عكس
حرفهايه دل
سوالات حساس
اللهم العن عمرثم عثمان وعمرثم ابوبکروعمروعمروعمر
راضی الفیصلی
الفرزدق
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM